రేస్ అంబులెన్స్

వినోదం మీ అంబులెన్స్ డ్రైవింగ్ అన్ని అడ్డంకులను కలవారు

నియంత్రిస్తుంది

  • : ఫార్వర్డ్
  • : వెళ్లండి
  • : ముందుకు ఆనిఉన్న
  • : వెనక్కి ఆనిఉన్న

అన్ని ఆట
రేస్-అంబులెన్స్
73% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను