வீடியோ கேம்கள் உலக மருத்துவமனையில் உலக சந்தித்த போது, அதை வேடிக்கை விளையாட்டுகள் மற்றும் மருட்சி ஒரு தொடர் கொடுக்கிறது.