ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಟದ

ಬರೆಯುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯ.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • ,.: ಸರಿಸಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ-ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್-ಆಟದ
79% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ