بازی تیر اندازی با بیمارستان زامبی (مرد زامبی جنگجو)

گور بازی که در آن شما بازی زامبی.
گام به ترکیب بیمارستان و کشتن تمام بیماران بدون استثنا!

گروه شاهد بود.

  • و: رو به جلو.
  • : بکشید.
  • :.
  • : مخفی کردن.

همه بازی ها
بازی-تیر-اندازی-با-بیمارستان-زامبی-مرد-زامبی-جنگجو
81% عاشق این بازی