بازی دندانپزشک

نقش یک دندانپزشک و کشیدن دندان بیمار بدون صدمه زدن به او را.

گروه شاهد بود.

  • : پیشرو ابزار، با کلیک بر روی دندان به استخراج.

همه بازی ها
بازی-دندانپزشک
76% عاشق این بازی