بازی جراحی رایگان

جراح کمک می کند تا به حذف تمام اشیاء بلعیده شده توسط بیمار.

گروه شاهد بود.

  • : حذف اشیاء.

همه بازی ها
بازی-جراحی-رایگان
81% عاشق این بازی