نجات نوزادان آنلاین

زایشگاه گرفتار آتش سوزی، برای نجات پرستار نوزاد راه اندازی پنجره.
کمک به آتش نشانان و امدادگران برای بازیابی قبل از رسیدن به زمین.

گروه شاهد بود.

  • ،حرکت می کند.

همه بازی ها
نجات-نوزادان-آنلاین
70% عاشق این بازی